За януари 2021 г. Министерството на финансите очаква 405 млн. лв. превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма

Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2021 г. намаляват незначително спрямо отчетените за същия месец на предходната година (с около 2,7 на сто), докато при разходите се отчита нарастване

На база на предварителни данни и оценки за месец януари 2021 г. се очаква бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде положително в размер на 405 млн. лв. (0,3 % от прогнозния БВП). За сравнение, за януари 2020 г. бе отчетено превишение на приходите над разходите в размер на 878,6 млн. лв. Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2021 г. намаляват незначително спрямо отчетените за същия месец на предходната година (с около 2,7 на сто), докато при разходите се отчита нарастване, свързано главно с предприетите социално-икономически мерки за преодоляване на негативните ефекти от пандемията от COVID-19 и по-високи разходи за социални плащания (основно в частта за пенсии), разходи за персонал и други.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП за януари 2021 г. се очаква да бъдат в размер на 3 675 млн. лв. (7,7 % от годишния разчет) и се свиват с 2,7 на сто спрямо отчетените за януари 2020 година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП намаляват номинално спрямо януари 2020 г. със 131,4 млн. лева., докато постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 31,2 млн. лева.

 

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за януари 2021 г. са в размер на 3 270 млн. лв., което е 6,2 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за януари 2020 г. бяха в размер на 2 895,9 млн. лева. Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31.01.2021 г. от централния бюджет, възлиза на 165,5 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС. Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за януари 2021 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец февруари 2021 година.

Още от "Икономика"

Американската "Ексимбанк" предлага да финансира VІІ блок с над 8 млрд. долара

Не само да финансират американското оборудване, но и участието на български и физически и юридически лица в реализацията на проекта, което е ключово, добавя енергийният министър

Прочетете повече прочетете повече

Министър Малинов: Водородните технологии ще осигурят надеждна, достъпна и чиста енергия

Намирането на алтернативен източник за зелена енергия, какъвто е водородът, и неговото приложение в различни области на промишлеността е от ключово значение, каза министър Малинов

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени