Конкурс за юрисконсулт обявиха от Община Хасково

Това съобщиха от пресцентъра на общината

Община Хасково
Община Хасково Източник: Zonanews

О Б Я В Л Е Н И Е

 

за провеждане на конкурс за държавен служител в Община Хасково

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители се

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За държавен служител за заемане на длъжността "Юрисконсулт" в отдел ,,ПНО", дирекция ,,АПНО", Община Хасково

1.Изисквана минимална степен за завършено образование:  магистър

2.Специалност, по която да е придобито образованието: "Право", с придобита юридическа правоспособност

3.Професионален опит:  не се изисква

4.Кандидатите да отговарят на изискванията на чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

5.Минимален ранг: V младши, длъжностно ниво съгласно КДА- 11, експертно ниво 7

6.Минимален размер на основната работна заплата: 933 лв.

/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението/

7.Брой работни места, за които е обявен конкурса: едно

8.Начин на провеждане на конкурса:

-решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрация

- интервю

9.Документи за кандидатстване:

1.Писмено заявление за участие в конкурса по образец заедно с приложенията към  него;

2.Декларация по 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от участника в конкурсната процедура

3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

4.Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит и/или ранг /при наличие на такива /

10.Място и срок на подаване на документи:

- документи се подават лично или чрез пълномощник в стая № 309 при Мл.експерт "Човешки ресурси" в Община Хасково или по електронен път на e-mail hr1@haskovo.bg като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл се подписват от кандидата с електронен подпис.

- срок за подаване на документите – всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа в 14 – дневен срок от датата следваща датата на публикуване на обявлението за конкурса

 

При подаване на заявленията за участие в конкурса кандидатите ще бъдат уведомявани от служителите, определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

 

11.Кратко описание на длъжността:

-Подпомага Началника на отдел ПНО при подготовката за издаване на заповеди, инструкции и други административни актове.

-Участва в:

*Съгласуването на вътрешните актове, касаещи пряко дейността на Община Хасково.

*Разработването и съгласуването на проектите за нормативни, административни и други актове, касаещи пряко дейността на Община Хасково.

*Участие в комисии по разглеждане, оценка и класиране на участници/кандидати в процедури за възлагане на обществени поръчки.

*Изготвяне на становище по жалби на граждани, по отношение на текущата дейност на Община Хасково.

-Изготвя след възлагане от Началника на отдел ПНО:

*становища по законосъобразността на съставените от съответните контролни органи актове за установяване на административни нарушения, уведомяване на актосъставителите за допуснати неточности или нарушения.

*писмени юридически консултации за служителите заемащи ръководни длъжности.

-Носи отговорност за:

*своевременното подготвяне и издаване на административни и други актове.

*конкретното и своевременно осъществяване на процесуалното представителство на Община Хасково.

-Осъществяване на процесуално представителство на Община Хасково, изготвяне на искови молби, жалби, становища до съда по жалби срещу индивидуални административни актове.

-Контролира съвместно с Началника на отдел ПНО законосъобразността и спазването на всички вътрешни заповеди, разпореждания, указания, правилници, инструкции и др.

-Изпълнява други функции и задачи възложени от Началника на отдела или директора на дирекцията.

 

12.Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците  и другите  съобщения във връзка с конкурса:

- Община Хасково, гр. Хасково, пл. "Общински" № 1, партер - табло за съобщения и на интернет страницата на Община Хасково -  www.haskovo.bg.

Още от "Хасково"

Хасково почете 187-годишнина от рождението на Апостола на свободата Васил Левски

В церемонията по повод годишнината от рождението на Васил Левски участваха представителни части от Военните формирования 52 740 Хасково и 22 280 Корен и Духов оркестър при Община Хасково

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени