ВАС отмени заповедта на Сандов за спиране на ТЕЦ "Марица 3"

Анализът на установените нови обстоятелства пред ВАС показва значителни по своите размери имуществени вреди в резултат от прекратяването на работата на инсталацията

Върховен административен съд (ВАС)
Върховен административен съд (ВАС) Източник: Zonanews

Върховният административен съд отмени определение на Хасковския административен съд и спря предварителното изпълнение на принудителна административна мярка от 29 април на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково, съобщиха от съда.

 

С нея е преустановена работата на производствена мощност от ТЕЦ "Марица 3" в Димитровград - горивна инсталация, в частта котел OP 380в (1 бр.) за производство на електроенергия с номинална топлинна мощност 370 MWth. Спирането се прилага чрез принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на места за подаване на гориво и/или други съоръжения към котел OP 380в за производство на електроенергия с номинална топлинна мощност 370 MWth.

 

Прилагането на мярката е обосновано с констатирано нарушение на условието в комплексното разрешително за емисиите на отпадъчни газове и емисиите на серен диоксид, което е довело до превишаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух на Димитровград. Предмет на спора пред ВАС е единствено искането за спиране на предварителното изпълнение, допуснато по силата на закона на оспорената пред Хасковския съд заповед.

 

Анализът на установените нови обстоятелства пред ВАС показва значителни по своите размери имуществени вреди в резултат от прекратяването на работата на инсталацията. Върховните магистрати приемат, че е налице необходимост от защита на противопоставим обществен интерес от прекратяване на трудовата заетост на над 200 работници, които са лишени от своите трудови възнаграждения като са пуснати в непланиран отпуск. В свое тълкувателно решение по тълкувателно дело № 1 от 2009 г.

 

Върховният административен съд приема, че допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на административния акт не означава, че е постигната пропорционалност между презюмирания обществен интерес и вредите, които евентуално биха настъпили. В съдебното производство пред ВАС е представена и нотариална покана от "Хидро Пауър Ютилитис" ЕООД за заплащане на над 36 млн. лева неустойки по договор за покупко-продажба на ток за месеците април и май. Причината е, че поради принудителното си и непланирано спиране топлоелектрическата централа не е изпълнила договореностите за доставка на записаните в договора количества електроенергия и не може да започне предварително планираният ремонт на инсталацията за периода 1 юни - 31 август.

 

Припомняме, че заповедта за спиране на работата на ТЕЦ-а е в последствие на редица сигнали за замърсяване на въздуха в Димитровград. През 2021 г. след възобновяване на работата на оператора на 25 май са регистрирани стойности на серен диоксид, които превишават пределната средночасова норма от 350 µg/m3 - при нормативно регламентирани 24 стойности за една календарна година.

 

Данните са от автоматичната измервателна станция "Раковски" в града. При една от последните проверки през февруари инспекцията е установила и изпускане на видими неорганизирани емисии от вредни вещества в сиво-черен цвят от компрометираните участъци на сградата на котелното помещение. Не е спазено съотношението за комбинирано изгаряне на въглища и биомаса, заложено също като условие на разрешителното - нарушението е установено от РИОСВ всеки месец от юни 2021 г. насам.

 

В края на октомври при проверка по сигнал за запрашаване са установени и неорганизирани емисии от въглищен прах заради липсваща обшивка от ламарина, повредена от корозия и силни ветрове. На 5 ноември е дадено предписание за ремонт, което не е изпълнено и до момента. От май до декември 2021 г. в РИОСВ са регистрирани 25 сигнала във връзка с нередности при дейността на ТЕЦ "Марица 3" АД, а за по-малко от четири месеца през тази година са подадени още 20 сигнала.

 

Срокът на действие на ПАМ е до привеждане на горивната инсталация в състояние, което да не позволява възникване на непосредствена опасност от замърсяването на околната среда по компонент атмосферен въздух по смисъла на чл. 4 от ЗООС, както и до недопускане на неорганизирани емисии на вредни вещества, констатирани от контролния орган по ЗООС и контролния орган по Закона за устройство на територията.

 

Припомняме също, че превишенията на нормите за серен диоксид са предмет на дело на Европейската комисия срещу България, което е в напреднала фаза и се очаква решение на Съда на ЕС и налагане на санкции на страната ни. В града имаше редица протести за замърсяването на въздуха от топлоелектрическата централа. На 7 април Димитровград беше обгазен със серен диоксид, като бяха наложени предпазни мерки за населението. На предполагаемия замърсител - ТЕЦ "Марица" 3 АД беше издадено предписание за намаляване на работните мощности.

Още от "Хасково"

Последни новини

Най-четени