Община Ловеч е изпълнила в срок изискването за намаляване на емисиите от фини прахови частици

Изпълнени са голям брой мерки с постоянно или сезонно действие

Ловеч е в крак със световните тенденции да се строят нови паркове
Ловеч е в крак със световните тенденции да се строят нови паркове Източник: Община Ловеч

Община Ловеч е изпълнила в нормативно определения срок изискването за намаляване на емисиите от битовото отопление, на емисиите от транспорта и на праховите емисии от уличните платна и откритите площи. Това става ясно от изпратен протокол от Регионална инспекция но околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен, към Министерство на околната среда и водите, до кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова. Съгласно приложената справка - изчисление, изготвена въз основа на данните от Автоматична измервателна станция (АИС) Ловеч, за периода 2018 - 2020 г. е установено ежегодно намаляване както на средногодишната концентрация, така и на броя превишения на средно дневната норма (СДН).

 

Констативният протокол  от 31.03.2021 г. е съставен след извършена планова проверка  на дейности по изпълнение на общинска Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) по показатели фини прахови частици (ФПЧ10), с План за действие 2016 - 2020 г. При проверката се констатира, че Община Ловеч е изпълнила в нормативно определения срок изискването на чл. 27, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). Изпълнени са голям брой мерки с постоянно или сезонно действие, като дейности по почистването на уличната и тротоарна мрежа, поддържане на зелената система, контрол върху строителни и ремонтни дейности.

 

Съгласно данните от разположената на територията на гр. Ловеч стационарна автоматична измервателна станция (АИС) – Ловеч, към Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух е видно, че средногодишната концентрация на ФПЧ 10 за 2020 г. (24,31 µg/m3) е по-ниска от средногодишната норма (СГН 40 µg/m3). Средната годишна норма (СГН) не е превишавана в периода 2016 - 2020 г.

 

За прегледност кметът Корнелия Маринова посочи броя на дните с превишена замърсеност през последните единадесет година – през 2010 г.-84 дни, 2011-114 дни, 2012-83 дни, 2013-80 дни, през 2014-150 дни, 2015-86 дни, 2016-39 дни, 2017-41 дни, 2018-30 дни, 2019-18 дни, 2020-11 дни. В доклада се сочи, че средноденонощната норма за ФПЧ 10 (50 µg/m3) в годишен аспект за 2020 г. не е превишена (за трета поредна година). През 2020 г. в АИС-Ловеч са регистрирани 11 бр. превишения на СДН за ФПЧ 10, при нормативно допустими 35 бр. превишения в рамките на една календарна година.

Още от "Ловеч"

Последни новини

Най-четени