След Великден стартира реконструкция на пречиствателната станция на Пловдив

Проектът е на стойност 70 млн. лв. и е част от Водния цикъл, който се реализира по ОП "Околна среда"

Здравко Димитров и Пламен Райчев
Здравко Димитров и Пламен Райчев Източник: Община Пловдив

В средата на май ще бъде направена първа копка на реконструкцията на пречиствателната станция на Пловдив, съобщи кметът Здравко Димитров. Това е най-големият обект, който ще стартира тази година на територията на общината и е на стойност 70 млн. лв. Той е част от  "Интегрирания проект за водите на град Пловдив – етап I", който се финансира със 115 млн. лв. от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020".


Община Пловдив в лицето на зам.-кмета по строителство Пламен Райчев и ДЗЗД "Дейта Консулт", представлявано от Сълзица Арнаудова, подписаха днес договор за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив – инженеринг". Стойността на договора за надзор е 1 400 000 лв. без ДДС.


Основната цел, която ще бъде постигната с рехабилитацията на ПСОВ, е да се намали навлизането на вредни вещества и биогенни елементи във водоприемника. С цел надеждно и стабилно пречистване на отпадъчните води ще бъдат осъществени следните дейности: изграждане на гравитационен канал с дъждопреливник, свързан директно към водоприемника към река Марица чрез байпасен канал; повдигане на отпадъчните води чрез потопени шламови помпи; отделяне на пясък и плаващи в аерирани пясъкозадържатели със зона за задържане на мазнини; първично утаяване в съществуващите първични радиални утаители; биологично пречистване за отстраняване на въглерод, азот и фосфор; третиране на утайките по предвидената технология в идейния проект; за обезводнената утайка ще се изгради съоръжение за термично изсушаване на утайката, което е проектирано за по-нататъшно намаляване на масата й и достигане на концентрация на сухо вещество до 85-90%. Третирането позволява различни решения за нейното обезвреждане.


През февруари 2020 г. бе сключен и договор между Община Пловдив и ДЗЗД "ПСОВ Пловдив 2018" за  строителните дейности по модернизацията на пречиствателната станция. В обединението, което го изпълнява влизат "ГБС Пловдив" АД, "Главболгарстрой" АД и "Еко-Проект 2000" ООД, с подизпълнител "Кристална вода" АД. Срокът за изпълнение е 730 календарни дни.

Още от "Пловдив"

Последни новини

Най-четени