Община Варна запазва стабилно финансовото си състояние в условия на пандемия

По-малко приходи с местен характер, но и по-малко разходи отчита общината през 2020 г.

Предстои разглеждането на проектобюджета за 2021 г., в който е предвидена макрорамка за социалните дейности от 21 983 000 лв.
Предстои разглеждането на проектобюджета за 2021 г., в който е предвидена макрорамка за социалните дейности от 21 983 000 лв. Източник: Zonanews

В условията на усложнена обстановка и непредвидимост през 2020 г. Община Варна успя да се справи и да запази стабилно финансовото си състояние. Това сочи годишният отчет за изпълнението на бюджета за миналата година, който беше представен от Стефка Господинова, директор на дирекция "Финанси и бюджет". Публичното обсъждане на документа се провежда в зала "Пленарна" по инициатива на председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов.

 

Въпреки множеството изпълнени антикризисни мерки, които поставиха под натиск местната хазна, общината приключи годината без просрочени задължения. Благодарение на  строгата си финансова дисциплина и ефективното управление на ресурсите от страна на администрацията са спазени изискванията на Закона за публичните финанси – поетите ангажименти за разходи през годината възлизат едва на 18,5% при допустими 50%.

 

По-малко приходи с местен характер, но и по-малко разходи отчита общината през 2020 г. Фокусът през миналата година бе върху насочен върху приоритетните функции по бюджета – образование, здравеопазване, социални грижи и подпомагане, за които бяха предоставени повече средства в сравнение с 2019 г. Отчетът на приходите възлиза на 343,5 млн. лева при първоначален план от 383,7 млн. лева. Реалният размер на получените приходи към 31.12.2020 г. е 389,1 млн. лева. В тази сума са включени наличностите по сметките, отразени с отрицателен знак (-45,5 млн. лева).

 

През миналата година постъпилите приходи за делегирани от държавата дейности са 180,1 млн. лева, а тези за местни дейности – 163,4 млн. лева. Изпълнението на местните приходи е по-ниско от това за 2019 г. Имуществените и други данъци са изпълнени на 96%, а неданъчните приходи – на 94% тези от предходната година. Негативно отражение върху приходната част имаха предприетите специални антикризисни мерки за подкрепа на различни слоеве от населението, както и на местната икономика и облекчаване на бизнеса.

 

Поради невъзможността за нормално функциониране на всички звена и структури за дълъг период от време общо извършените разходи по бюджета през 2020 г. са с 25 млн. лева по-малко от тези за 2019 г. Свиване на разходната част има почти всички пера с изключение на приоритетните направления – образование, здравеопазване, социални дейности. В структурата на отчета на разходите най-голям дял заема функция "Образование" – 42 %, следвана от функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" – 20 %.

 

За образование са изразходвани 147,3 млн. лева, което е с 8,7 млн. повече спрямо предходната година. С 6,2 млн. лева спрямо 2019 г. са нараснали разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи, а в сферата на здравеопазването те са с 450 хил. лева повече. По-малко средства са предоставени на общинската администрация, отбрана, жилищно строителство и БКС и култура, спорт и религиозно дело.

 

Въпреки пандемията през 2020 г. продължи интензивната работа по европейските проекти, като разходите с различна насоченост са в размер на 26,7 млн. лева. Реализираната капиталова програма е в размер на 59 млн. лева заедно със средствата от европейски програми, сочи още отчетът. И през 2020 г. община Варна запази високия си кредитен рейтинг. Той е BBB със стабилна перспектива.

 

Според Агенцията за кредитен рейтинг, въпреки неблагоприятната макроикономическа обстановка, общината успява да запази много добро финансово състояние. Годишният отчет на изпълнението бюджета е одитиран и заверен от Сметната палата.

Още от "Варна"

Зам.-министър Натова: За половин век БМКЦ обучи 500 хиляди морски лица

Благодарим на компанията "VIKING", която дарява безвъзмездно оборудването за оцеляване и спасяване на човешки животи по време на авария в море, заяви изпълнителният директор на БМКЦ кап. Денчо Добрев

Прочетете повече прочетете повече

Последни новини

Най-четени