Новоизбраният кмет на Лютиброд и новоизбран общински съветник в Общински съвет - Мездра положиха клетва

Това стана на редовното месечно заседание на местния парламент

Новоизбраният на частичните местни избори на 10 март 2024 г. кмет на кметство Лютиброд Елена Коцева (ПП "ГЕРБ") и новоизбраният общински съветник в Общински съвет (ОбС) - Мездра Данаил Димитров (МК "ЗНС"), положиха клетва
Новоизбраният на частичните местни избори на 10 март 2024 г. кмет на кметство Лютиброд Елена Коцева (ПП "ГЕРБ") и новоизбраният общински съветник в Общински съвет (ОбС) - Мездра Данаил Димитров (МК "ЗНС"), положиха клетва Източник: Община Мездра

Новоизбраният на частичните местни избори на 10 март 2024 г. кмет на кметство Лютиброд Елена Коцева (ПП "ГЕРБ") и новоизбраният общински съветник в Общински съвет (ОбС) - Мездра Данаил Димитров (МК "ЗНС"), който беше обявен за избран за общински съветник с Решение №229-МИ/ 14.03.2024 г. на Общинската избирателна комисия след предсрочното прекратяване на пълномощията на общинския съветник Борислава Христова поради назначаването й за заместник-кмет на община Мездра, положиха клетва. Това стана на редовното месечно заседание на местния парламент.

 

Данаил Димитров заменя Борислава Христова като член на Постоянните комисии "Финанси, бюджет, стопански дейности и общинска собственост", "Устройство на територията, опазване на околната среда, инфраструктура и европейска интеграция" и "Здравеопазване и социална политика".

 

Новоизбраният на частичните местни избори на 10 март 2024 г. кмет на кметство Лютиброд Елена Коцева (ПП
Новоизбраният на частичните местни избори на 10 март 2024 г. кмет на кметство Лютиброд Елена Коцева (ПП "ГЕРБ") и новоизбраният общински съветник в Общински съвет (ОбС) - Мездра Данаил Димитров (МК "ЗНС"), положиха клетва Източник: Община Мездра

Приети бяха Средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности на община Мездра за периода 2025-2027 г., Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2024 г. и 2025 г., Прогнозен размер на капиталовите разходи по Инвестиционната програма за общински обекти за периода 2024-2026 г., Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г. и Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2025-2027 г. по бюджета на Община Мездра.

 

ОбС упълномощи кмета Иван Аспарухов да подпише запис на заповед в размер на 1 753 892,63 лв. за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за изпълнението на Проект "Рехабилитация на общински път VRC 1082 /III-103/ - Мездрa - Боденец - Крапец - /VRC1032/, участък 1 от км 0+000 до км 2+408,12".

 

Местният парламент даде съгласие Община Мездра да кандидатства с проектни предложения за финансиране от Фонд "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика по Компонент 1 "Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материална база; изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги" за закупуване на два автомобила за нуждите на Домашния социален патронаж и на Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания.

 

Заседание на Общ. съвет-Мездра
Заседание на Общ. съвет-Мездра Източник: Община Мездра

Община Мездра получи картбланш да кандидатства, съвместно с Община Враца, с проектно предложение "Рекултивация на клетка 1.1. и клетка 1.2. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра" за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура "Рекултивация на регионални депа/ клетки на регионални депа за битови отпадъци" на Програма "Околна среда" 2021-2027 г.

 

Приети бяха Годишен отчет за 2023 г. за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на община Мездра и на Плана за действие към нея за периода 2021-2027 г. и Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през миналата година. ОбС прие предложените от Община Мездра промени и утвърди актуализирана транспортна схема за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси.

 

Одобрени бяха извършените през 2023 г. от "ВиК" ООД - Враца инвестиции на обща стойност над 100 000 лв. във ВиК-а инфраструктурата на територията на общината и предаване на управлението им от "Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Враца", след което да бъдат предадени за стопанисване, поддържане и експлоатация от "ВиК" - Враца.

 

Отменени бяха изрични разпоредби от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие "Чистота" и приета актуализирана организационно-управленска структура на това предприятие.

Още от "Враца"

Последни новини

Най-четени