Общинският съвет върна за преработка проекта на наредбата за въвеждане на "Синя зона" в Мездра

Една такава система се тества минимум 6 месеца и едва тогава може да се очаква да даде резултат

Общински съвет Мездра
Общински съвет Мездра Източник: Община Мездра

Общинският съвет (ОбС) върна за преработка и внасяне отново за разглеждане на следващото заседание на 26 август проекта на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Мездра. Това решение беше взето на юлската сесия с 12 гласа "за", 1 "против" и 5 негласували от присъстващите в залата 18 съветници. 

 

Гласуване на Общ. съвет Мездра
Гласуване на Общ. съвет Мездра Източник: Община Мездра

"Въвеждането на "Синя зона" е продиктувано от необходимостта да се създаде ред при паркирането на пътни превозни средства в централната градска зона на гр. Мездра, заяви при излагане на мотивите към наредбата Иван Аспарухов. Търсим решение на този проблем не за година или две напред, а за дългосрочен период. Това е наредба, която ще действа години наред. Тя е в полза на гражданите, на обществото, което желае да има порядък при паркирането в централната градска зона. 


Една такава система се тества минимум 6 месеца и едва тогава можем да очакваме да даде резултат. Потърсихме вариант, който отговаря на мащабите на нашия град и на спецификата на неговата централна зона. Наредбата е разработена на базата на добрия ред за паркиране, въведен в гр. Габрово, който функционира много добре. 

 

Кметът на Община Мездра Иван Аспарухов
Кметът на Община Мездра Иван Аспарухов Източник: Община Мездра

Финансовият ресурс, който ще постъпи от въвеждането на тази система, не е водещ. Важното е да се въведе ред. Ще има отчетност и ако се акумулират по-сериозни приходи, тези средства ще бъдат вложени за подобряване на жизнената среда в съответните райони от "синята зона" - като например, за изграждане на нови зони за отдих, на детски площадки и т. н. 


В крайна сметка трябва да разберем, че уличните платна са публична общинска собственост, която се управлява от Общинският съвет и от Общината, и при ползването й от всеки един от нас, каквото е кратковременното паркиране, е необходимо да се създаде порядък".

 
След разгорещени дебати ОбС реши проектът на Наредбата за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства да бъде върнат за преработка и внесен отново за разглеждане на следващата сесия. В срок до 8 август общинските съветници могат да направят предложения за изменения и допълнения в наредбата, които ще бъдат разгледани на 11 август на заседание на Постоянните комисии по "Финанси, бюджет, стопански дейности и общинска собственост”, "Устройство на територията, опазване на околната среда, инфраструктура и европейска интеграция” и "Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права". 


ОбС прие Годишните финансови отчети на общинските дружества "Транс-Авто-2015" ЕООД и "Мездра-Автотранспорт-2003" ЕООД за 2020 г., като същевременно не освободи от отговорност техните управители през отчетния период инж. Божко Александров и Методи Михов.

 
Приети бяха също: 
• План за интегрирано развитие на община Мездра за периода 2021 г.-2027 г., 
• Общинска програма за опазване на околната среда на община Мездра за 2021-2027 г., 
• Вътрешни компенсирани промени в капиталовите разходи на Община Мездра за 2021 г., 
• Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. от горски територии - собственост на Община Мездра и определяне на начални тръжни цени при провеждане на процедури за продажба на дървесина, 
• Отчет за изпълнение на Актуализирана програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за първото шестмесечие на т. г., 
• Правилник за устройството и дейността на ОбП "Чистота", 
• Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги, 
• Отчети за дейността на ОбС и на неговите комисии и за изпълнение на актовете по решения на ОбС за първото шестмесечие на 2021 г., 
• Отчет за дейността на "Екопроект" ЕООД - Враца за второто тримесечие на т. г. 

 

ОбС даде съгласие Община Мездра да отправи искане до Министерство на културата и да сключи договор за безвъзмездно управление на имот - публична държавна собственост, представляващ археологическа недвижима културна ценност с категория "национално значение" - археологически обект "Антична и средновековна крепост "Калето", за срок от 10 години, считано от 01.09.2021 г. до 31.08.2031 г. 


Община Мездра получи картбланш да кандидатства като партньор с проектно предложение по Втора покана за представяне на проектни предложения по Резултат 2 "Подобрен достъп до изкуства и култура" на Програма "Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 20214-2020 г.

Още от "Враца"

Последни новини

Най-четени